ชมรมภาษาไทย

102

สถานศึกษา

4

สาขา

15,411

นักเรียน

1,234

ครูและบุคลากร

ระบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการข้อมูลในส่วนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ต้องดำเนินการจัดทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและผลการประเมินต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะได้ดำเนินการ ได้แก่ ระบบ NT Access. ที่ดำเนินการจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และอีกระบบคือ ระบบรายงานผลการประเมินการอ่านเขียน นั้นคือ ระบบ e-MES

ระบบ NT Accessระบบ e-MES รายงานอ่านเขียน

คณะที่ปรึกษาชมรมภาษาไทย

นโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการอ่า่นเขียน ภาษาไทย

ชมรมภาษาไทย

ชมรมภาษาไทย สพป.หนองคาย เขต ๒  ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ขับเคลื่อนชมรมโดย ศน.กัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต ๒

ติดต่อเรา

ชมรมภาษาไทย
สพป.หนองคาย เขต ๒

  • ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนหนองคาย – บึงกาฬ  ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ ๔๗๑ ๙๓๔-๕ โทรสาร ๐๔๒ ๔๗๑ ๓๑๐

ศน.กัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ & คัดลอก;2023 ชมรมภาษาไทย สพป.หนองคาย เขต 2. Education Zone | พัฒนาโดย Rara Themes. ขับเคลื่อนโดยWordPress