โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) สพป.หนองคาย เขต ๒

.

โหลดเล่มนวัตกรรม รูปแบบ PDF ได้ด้านล่างนี้