ระบบ PISA STYLE

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น