ระบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วิดีทัศน์การแนะนำการใช้ระบบ NT Access

  • การเข้าสู่ระบบ NT Access
  • การนำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียนเข้าสู่ระบบ ในรูปแบบไฟล์ Excel
  • การนำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียนเข้าสู่ระบบ แบบรายบุคคล
  • การตรวจสอบการนำส่งข้อมูลและคะแนนนักเรียน