การบริหารจัดการข้อมูลในส่วนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ต้องดำเนินการจัดทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและผลการประเมินต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะได้ดำเนินการ ได้แก่ ระบบ NT Access. ที่ดำเนินการจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และอีกระบบคือ ระบบรายงานผลการประเมินการอ่านเขียน นั้นคือ ระบบ e-MES